۲,۹۷۵,۰۰۰ تومان

گوشت شتر با استخوان
گوشت بچه شتر بااستخوان آسایش (پک حاوی 5 بسته 1 کیلویی همراه با یخدان )