آدرس شرکت: استان گلستان – گرگان

آدرس کارخانه: استان گلستان – علی آباد کتول – شهرک صنعتی علی آباد

شماره های تماس: ۰۹۱۲۹۵۹۷۹۰۹ – ۰۹۱۱۹۶۸۷۹۰۹ – ۰۹۱۱۵۳۰۲۹۸۸ – ۰۱۷۳۲۲۳۸۹۰۹