۸۰,۰۰۰ تومان

دارای پروانه ساخت

دارای نشان سیب سلامت

دوغ گاومیش
دوغ گاو میش آسایش 1.3 لیتری